PL | UA

Fundacja Rodu Szeptyckich podpisała porozumienie z Gminą Łaszczów


Fundacja podpisała porozumienie z Burmistrzem panem Cezarym Girgielem, na mocy którego przekazała mieszkańcom Łaszczowa część zespołu pałacowo-parkowego do nieodpłatnego używania dla potrzeb organizacji imprez publicznych. Ponad to mieszkańcy i goście gminy Łaszczów mogą korzystać z zespołu pałacowo-parkowego dla celów rekreacyjno-wypoczynkowych. Gmina zobowiązała się, że będzie opiekować się Zespołem, znajdującymi się na nim obiektami, naniesieniami i nasadzeniami, utrzymywać porządek i czystość na terenie parku.

Porozumienie zostało zawarte na czas nieokreślony.
12.05.2012